Err

Hong Kong

++++ HK DIMSUM BBQ Chicken Bun
++++ Hk Dimsum Bbq Chicken Bun (310g)
++++ HK DIMSUM BBQ Pork Bun
++++ Hk Dimsum Bbq Pork Bun (310g)
++++ HK DIMSUM Bean Curd Roll
++++ Hk Dimsum Bean Curd Roll (400g)
++++ HK DIMSUM Beef Siu Mai
++++ Hk Dimsum Beef Siu Mai (420g)
++++ HK DIMSUM Black Bean Chicken Feet
++++ Hk Dimsum Black Bean Chicken Feet (410g)
++++ HK DIMSUM Black Bean Spare Ribs
++++ Hk Dimsum Black Bean Spare Ribs (410g)
++++ HK DIMSUM Chicken & Spinach Dumpling
++++ Hk Dimsum Chicken & Spinach Dumpling (380g)
++++ HK DIMSUM Chicken Bun
++++ Hk Dimsum Chicken Bun (310g)
++++ HK DIMSUM Chicken Siu Mai
++++ Hk Dimsum Chicken Siu Mai (420g)
++++ HK DIMSUM Crystal Dumpling
++++ Hk Dimsum Crystal Dumpling (420g)
++++ HK DIMSUM Custard Bun
++++ Hk Dimsum Custard Bun (280g)
++++ HK DIMSUM Mini Glutinous Rice
++++ Hk Dimsum Mini Glutinous Rice (510g)
++++ HK DIMSUM Pork & Prawn Siu Mai
++++ Hk Dimsum Pork & Prawn Siu Mai (420g)
++++ HK DIMSUM Pork Siu Mai
++++ Hk Dimsum Pork Siu Mai (420g)
++++ HK DIMSUM Siu Loong Bao
++++ Hk Dimsum Siu Loong Bao (350g)